ISAR Presidents

Dr. Prakash Trivedi

Immediate Past President
2020-2021

Dr Jaideep Malhotra

2019-2020

Dr Rishma Pai

2018-2019

Dr Duru Shah

2017-2018

Dr Narendra Malhotra

2016-2017

Dr Hrishikesh Pai

2014-2016

Dr Manish Banker

2012-2014

Dr Dhiraj Gada

2010-2012

Dr Sadhana Desai

2008-2010

Dr Kamini Rao

2006-2008

Dr Firuza Parikh

2003-2006

Late Dr Mehroo Hansotia

2000-2003

Dr Mahendra N Parikh

1991-2000

SEND MESSAGE